Eğitim Yönüyle İzcilik (EK-1)

Üst Kategori: İzcilik Pazar, 21 Ağustos 2011 tarihinde oluşturuldu

EĞİTİM YÖNÜYLE İZCİLİK

Tarihsel süreç içinde meydana gelen sosyal, kültürel, ekonomik ve bilişim alanındaki gelişmelerin ortaya çıkardığı sonuçlar, eğitim-öğretim çağındaki çocuk ve gençlerin yaşantılarını da doğrudan etkilemektedir. 20. yüzyılda ortaya çıkan gelişmeler, bireyin hayatını bir yandan kolaylaştırırken, diğer yandan da bireyi yalnızlığa, bireyselliğe, içinde yaşadığı aile, toplum ve ülke sorunlarına karşı ilgisizliğe itmektedir.

Anayasası’nın 58 inci maddesinde gençliğin korunmasına yönelik, “Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır’’, hükmü yer almıştır. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun genel amaçları ve temel ilkeleri ile izciliğin amaç ve değerleri karşılaştırıldığında bu kapsamda aralarında uygun bir benzerlik olduğu görülür. Bu çerçeveden bakıldığında izciliğin okul içinde ve dışında geliştirilmesinin önemli olduğu açıktır.

Çocuk ve gençler bedensel, cinsel, sosyal, zihinsel, kişisel, duygusal ve ahlaki yönlerden sürekli ve hızlı bir değişim ve gelişim içindedir. Ayrıca bunların ilgi ve yetenekleri de bu çerçevede gelişmektedir. Bu süreçte onlar, çok sağlıklı ve bilimsel bir rehberliğe ihtiyaç duyarlar. Bu dönemde verilecek iyi bir rehberlik, onları hem hayata hazırlayacak hem de hayata bağlayacaktır. Çocuk ve gençlerin bu dönemde izcilik eğitimine alınmaları onlara;

Olumlu benlik kavramı geliştirme, öz bakım becerileri, çocukluktan gelen korkularının üstesinden gelme, kendine güvenme, sorumluluk sahibi olma, tertip ve düzen alışkanlığı, yardımlaşma, iş birliği, bireysel rekabet, günlük hayatın zorluklarının üstesinden gelme, doğayı tanıma, kendini ve başkalarını tanıma, bedenleri ile barışık olma, olumlu beden imajı kazanma, bedensel farklılıkların verdiği üzüntüden kurtulma, çevreyle uygun sosyal ilişkiler kurma, bir sosyal gruba aidiyet duyma, öfke ve kızgınlıklarını kontrol etme, duygu ve düşüncelerini ifade etme, doğal ortamda yaşama, çevreyi tanıma ve farklılıkları fark etme, doğayı koruma bilinci kazanma, topluma hizmet konusundaki çalışmalara katılma, sorumluluklarını yerine getirme, zamanı iyi kullanabilme, macera arzusunu tatmin edebilme, artan enerjilerini olumlu alanlara yöneltme, ilgi ve yeteneklerini keşfetme gibi davranışları kazandıracaktır.

Ayrıca izcilik, çocuk ve gençlere izcilik çalışmaları yoluyla serbest zamanlarını verimli geçirme, iyilik, doğruluk, bireysel farklılıklara saygı duyma, insanları ve doğayı sevme gibi temel insani değerleri de kazandıracaktır.

İzcilik çalışmaları, özellikle engelli ve problemli çocuk ve gençlerin topluma kazandırılmaları için önemli etkinlikleri de içermektedir. İzcilik, kötü alışkanlık ve bağımlılıklara yönelebilecek gençleri, izcilikteki çevrelerin etkisi ile bu tür kötü alışkanlıklardan da uzaklaştırır.

Yine izcilik, yoluyla gençlere, arama-kurtarma, ilk yardım gibi olağanüstü durumlarla baş edebilme becerisi de kazandırır.

İzcilik çalışmaları, gençler ve yetişkinler arasındaki iletişime ve güvene dayanan eğitim ağırlıklı bir ilişki yoluyla gençlerin;

 

Sonuç olarak izcilik; temel prensipleri, andı, türesi, parolası, metodu vb. kendine özgü sistemi ile çocuk ve gençlerin eğitilmelerine, iyi insan, iyi vatandaş olmalarına eşsiz bir destek sağlayabilir.


İZCİLİĞİN GELİŞİM ALANLARI

 

Dünya İzci Organizasyonu Tüzüğünün 1.maddesi, izciliğin amacını şöyle özetler:

İzci hareketinin amacı, gençlerin kendi bölgelerinde, ulusal ve uluslararası toplumlarda bireysel ve sorumlu birer yurttaş olarak fiziksel, zihinsel, toplumsal ve ruhsal potansiyellerinin gelişimine katkıda bulunmaktır.

İzcilik çalışmalarına katılan çocuk ve gencin gelişim seviyesini istenilen düzeye çıkarabilmek için çocuk ya da gencin hazır bulunuşluk seviyesini dikkate alarak gelişim alanlarının incelenmesi uygun olacaktır.

Gelişim alanlarını birbirinden bağımsız düşünmek ciddi bir hata olur. İnsan kişiliği, parçalara bölünemez. Bireyin gelişim alanlarını yükseltmek için yapılacak eğitim çalışmalarında, her gelişim alanının diğer alanla ilişkisi dikkate alınır. Buna karşın eğitimin amacı çocuk ve gencin kademeli olarak kişiliğini güçlendirmek, anatomisini bir başka deyişle mantıklı ve tutarlı bir plan içerisinde kişilik boyutlarının tamamını geliştirmektir. Bu gelişim alan parçalarının bir araya getirilmesiyle asıl amaçlanan ise mükemmel bireyi ortaya çıkarmaktır.

Sonuç olarak insan kişiliği, büyüme alanlarının tamamını bir bütün olarak birleştirir. Karakter, merkezde yer alır. Kişiyi tanımlar ve kişiliği şekillendirir. Kişi akıl ve beden aracılığı ile dünyayı keşfeder ve başkaları ile iletişim kurar. Böylece fiziksel gelişim, duygular ve sosyal ilişkilerle kendi kendini etkiler. Başkaları ile ilişkilerden bağımsız gelişmez. Sosyalleşme, zekâ ve etkileşime bağlıdır. Karakter, bir kişiyi ve onun kimliğini şekillendiren boyuttur.

Gelişme için sadece bedenimizi, karakterimizi veya sosyal doğamızı seçemeyiz. Herhangi bir bölge için yapılan şeyden kişilik bir bütün olarak etkilenecektir. Bundan dolayı millî kuruluşlar, programlarını bireysel kişiliğin tüm boyutlarını kapsaması konusunda kontrol etmelidir.

Kişilik gelişim alanları:

Bu kapsamda bireyin gelişim alanlarını teker teker açıklayalım.

 


1. Fiziksel gelişim: Bedeninin gelişimi ve işleyişi ile ilgili gelişim alanıdır.

 

Fiziksel gelişimde eğitimsel ihtiyacının belirlenmesini;


2. Zihinsel gelişim: Yeni durumlara uyum sağlayabilmek için yenilik yapmak ve düşünce yeteneğini geliştirmekle ilgili alanıdır.

 

Zihinsel gelişimde eğitsel yolları;

 1. Bilgi toplama basamağı,
 1. Bilgi işleme basamağı,
 1. Problem çözme basamağı,

başlıkları altında toplanabilir.


3. Duygusal gelişim: Duyguların bilincine vararak onların değerini bilmesi; özgür bir şekilde duygularını sürdürebilmesiyle ilgili gelişim alanıdır.

 

Duygusal gelişimde eğitsel yolları;

 1. Kendini keşfetme ve bilinçlendirme,
 1. Kendini ifade etme,
 1. Sorumluluk ve oto – kontrol,
 1. Duygusal zekâ,

şeklinde toplanabilir.


4. Sosyal gelişim: Başkalarıyla dayanışma ve paylaşma fikirlerini, liderlik ve iş birliği becerisini geliştirmek olarak tanımlanabilir.

 

Sosyal gelişimde eğitsel Yolları;

 1. İlişkiler ve iletişim,
 1. İş birliği ve liderlik,
 1. Dayanışma ve hizmet

şeklinde toplanabilir.


5. Ruhsal gelişim: Hayata anlam veren manevi gerçekliği keşfetme ve başkalarının manevi değerlerine saygı duymak olarak tanımlanabilir.

 

Ruhsal gelişimde eğitimsel öncelikler;

 1. a. Hoşgörü,
 1. b. Merak,
 1. c. Görev,
 1. d. Mantık,
 1. e. Saygı,
 1. f. Manevi keşif,

şeklinde toplanabilir.


6. Kişilik gelişimi: Başkalarına karşı sorumlu ve haklarının farkında olmak, mutlu olmayı öğrenmek, kendi kendine karar vermek, amaçları belirlemek ve bütün bunları başarmak için gerekli çabanın gösterilmesi gerektiği ile ilgili gelişim alanıdır.

Kişilik gelişiminde eğitsel öncelikler;

 1. Kimlik,
 1. Anatomi,
 1. Yükümlülük,

şeklinde toplanabilir.


7. Cinsel Gelişim: Bir cinse mensup olduğuna ilişkin özbilinç, içsel yaşantı olarak tanımlanabilir. Cinsel gelişim alanı, cinsel titreşme, çocukların kesin kimlik kazanmalarıdır. Bu aynı zamanda her iki cinsin önceliklerine, rollerine, davranışlarına ilişkin toplumsal, kültürel kalıp yargılarının kazanılması sürecidir.

 

Cinsel Gelişimde eğitsel öncelikler;

Sorunlar,

 1. a. Birincil ve ikincil cinsel gelişimin seyrini bilme
 2. b. Cinsellikle ilgili hastalıkları bilme
 3. c. Cinsellikle ilgili anormallikleri bilme
 4. d. Cinsel eylemlerle ilgili doğru olanları bilme

 

Çözümler,

 1. a. Yaş gruplarına göre cinsellikle ilgili resim ve yazılarla pano hazırlamak
 2. b. Erken ve geç ergenliğe giren çocuklara bu gelişmelerle ilgili bilgi vermek
 3. c. Ergenlik öncesinde özellikle kız öğrencilere fiziksel değişmeler konusunda (ahlaki boyutlarda) bilgi vermek

şeklinde söylenebilir.


8. Ahlak gelişimi: İzciliğin türesi, insan hakları ve sosyo-kültürel değerlere göre görev, hak, sorumluluk ve etik duyarlılıklar geliştirmek, ahlak gelişim alanıyla doğrudan ilgilidir.

Ahlak gelişiminde eğitimsel öncelikler;

 1. İncinmemek ve incitmemek ilkesi ile hareket etmek
 2. İş bölümünde, oyunlarda adil davranmak, hak ve adalet duygularını göz önünde bulundurmak
 3. Arkadaş ilişkilerinde açık, dürüst ve empati yaparak davranmak
 4. İnsan onurunu her şeyin üstünde tutmak
 5. Her türlü zararlı davranışa karşı bilinç geliştirmek
 6. Toplumu ilgilendiren konularda duyarlı davranmak


9. Dil gelişimi: Bireyin iletişim kurabilmesi için gerekli dil ve dili kullanma becerileri geliştirmek, dil gelişim alanıyla ilgilidir.

 

Dil gelişiminde eğitimsel öncelikler;

 1. a. İletişimi ve genel kültürünü artırıcı okumalar yapmak,
 2. b. Etkili dinleme becerisini geliştirmek,
 3. c. Yazılı iletişim becerisini geliştirmek,
 4. d. İzciliğin türesine uygun konuşma becerisini geliştirmek

şeklinde toplanabilir.

 


İZCİLİĞİN GENEL EĞİTİM HEDEFLERİ

 

A. Fiziksel Gelişim Alanıyla İlgili Hedefler

 1. 1. Bedensel gelişimin seyrini anlar.
 2. 2. Bedensel gücünü doğru olarak kullanır.
 3. 3. Bireysel farklılığın sebeplerini açıklar.
 4. 4. Uygun beden duruşlarını uygulamalı olarak gösterir.
 5. 5. Farklı engel gruplarının özelliklerini söyler.
 6. 6. Olumsuz bedensel nitelemelerin o bireyde oluşturduğu duygusal sonuçları söyler.
 7. 7. Erken ve geç gelişmenin sebeplerini açıklar.

B. Zihinsel Gelişim Alanıyla İlgili Hedefler

 1. 1. İnsanların farklı zihinsel gelişimle ilgili genel özelliklerini söyler.
 2. 2. Farklı zekâ biçimlerini açıklar.
 3. 3. Karşılaştığı bir sorunla ilgili analitik düşünür, sorunlarla ilgili neden-sonuç ilişkisi kurar.
 4. 4. Zihinsel gelişim ile ilgili kitaplar okur, tartışmalara katılır, bu konularda önerilerde bulunur, satranç vb. oyunlar oynar.

C. Duygusal Gelişim Alanıyla İlgili Hedefler

 1. 1. Duygusal durumunu uygun sıfatlar kullanarak anlatır.
 2. 2. Öfke ve kızgınlığını nasıl kontrol altına alacağını bilir.
 3. 3. Aşırı üzüntü ve duygusal travma oluşturan durum ve hayat olaylarının ne olduğunu söyler.

D. Sosyal Gelişim Alanıyla İlgili Hedefler

 1. 1. Kendinden küçük ya da büyükle, kendi yaşıtıyla ve karşı cinsten akranıyla iletişim kurarken ve sürdürürken nelere dikkat etmesi gerektiğini gösterir.
 2. 2. Hakkını ararken adil davranır ve girişkenliği elden bırakmaz.
 3. 3. Kendini doğru olarak ifade eder.
 4. 4. Sosyal projeler planlar, hazırlar, uygular ve geliştirir.

E. Kişilik Gelişim Alanıyla İlgili Hedefler

1. Kişisel hedeflerini söyler.

2. Kendinin olumlu veya olumsuz kişisel özelliklerini söyler.

3. Sosyal çevrede nasıl tanındığını açıklar.

4. Sahip olmak istediği kişilik özelliklerini açıklar.

F. Cinsel Gelişim Alanıyla İlgili Hedefler

1. Kendi cinsi ve karşı cinsinin birincil ve ikincil cinsel özelliğini söyler.

2. Karşı cinsin ve kendi cinsinin cinsel gelişim sürecini açıklar.

3. Cinsel yolla bulaşan hastalıları ifade eder.

4. Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan nasıl korunacağını bilir.

5. Sapkın cinsel davranışların neler olduğunu söyler.

G. Ahlaki Gelişim Alanıyla İlgili Hedefler

1. Temel insani (ahlaki) değerleri sıralar.

2. İnanca ilişkin kavramları yaş grubu özelliklerine uygun olarak cevaplar.

3. Ahlaki gelişimle ilgili bireysel farklılıkların nedenlerini ifade eder.

4. Kuralların ceza korkusu ile değil toplumsal gereklilikten dolayı olduğunu açıklar.

H. İlgi ve Yeteneklerin Gelişim Alanıyla İlgili Hedefler

1. Hoşlandığı ve hoşlanmadığı ilgi alanlarını söyler.

2. İlgi alanları ile örtüşen meslekleri sayar.

 


YAŞ BASAMAKLARI

 

Baden Powell diyor ki; “16 yaş için iyi olan 15 yaş için çok iyi olmayabilir, hatta 13 yaş ya da 14 yaş için kötü olabilir. Karakter, el becerileri, sağlık ve başkalarını kendinden önce düşünme gibi eğitimler bu çocuklarda aynı olmasına rağmen, çocukların yaşlarına göre detaylandırılmalıdır.”

İzcilik çalışmalarında kullanılan program, izciliğin başlangıcından itibaren her yaş ve sınıf için geliştirildi. Oysa izcilik metotları orijinalde 12-16 yaş grubuna hitap etmekteydi. Baden Powell`in yaptığı ilk deneme kampı (1907 Brownsea) bu yaş grubuna yönelikti, sonradan daha faklı yaş grupları katılmaya başladı. 8-11 yaş grupları Yavrukurt (cubs), 17-20 yaş gruplarına ergin (Rover) adı verildi.

Çoğu ulusal teşkilatlarda izcilik şu ana yaş gruplarına göre sınıflandırılır:

08-11:      Çocukluk dönemi

12-16:      Ergenlik dönemi

17-20:      Gençlik dönemi

Dünyada birçok izcilik teşkilatı bu geleneksel sınıflandırmayı korumuştur. Buradaki amaç, çocuk veya gencin gelişimini gerçekleştirmesinde kullanılacak programların hazırlanabilmesidir. Gelişim özellikleri de dikkate alınarak ayarlanmış yaş gruplarının oluşturulması, eğitimsel amaçların gerçekleştirilmesini kolaylaştırdığı gibi kişisel gelişme şemasının oluşturulmasında da önemli bir yer tutar.

Ülkemizde izcilik çalışmaları;

Küme : 7-11 yaş grubu,

Oymak : 12-14 yaş grubu,

Ocak : 15-19 yaş grubu basamaklarında yürütülmektedir.

Bu sistem, uzun zamandan beri kullanılmakta ve bireysel gelişimin üç safhasına da uymaktadır. Çalışmaların verimliliği açısından üç ana basamak alt başlık ve kademelere ayrılarak bu uygulamaya devam edilmektedir. Bu uygulamalar, çocuk ve gencin teknolojik gelişmelere ilgisi göz önüne alındığında gelişen ve değişen ilgi ve ihtiyaçlara da cevap vermesini sağlar.

 


İZCİLİK BASAMAK VE ALT BASAMAKLARI

 

KÜME: 7-11 yaş grubu kapsamındaki izcilerdir.

Yavrukurt, kümeden ayrılıncaya kadar bu alt basamakta çalışır.

OYMAK: 12 – 14 yaş grubundaki izcilerdir.

İzci, oymaktan ayrılıncaya kadar bu alt basamakta çalışır.

OCAK: 15– 19 yaş grubundaki izcilerdir.

Ergin izci, ocaktan ayrılıncaya kadar bu alt basamakta çalışır.

Yukarıdaki basamak ve alt basamakları açıklanan izcilik çalışmaları, öbek (6-8 yavrukurttan oluşan yavrukurt basamağının en küçük birimi), oba (6-8 izciden oluşan izci basamağının en küçük birimi), ekip (4-6 ergin izciden oluşan ergin izci basamağının en küçük birimi) içerisinde yürütülmektedir. Yavrukurt ünitesi küme, izci ünitesi oymak, ergin izci ünitesi ocak adıyla anılır.

Gelişim ve değişim düzeyindeki farklılıklar, değişimin çeşitli safhalarında gençlerin ihtiyaçlarındaki değişmeler, çocukluk dönemindeki uzamalar, çok geniş karmaşık erken ergenlik ve geç ergenlik dönemlerindeki farklılıklar, eğitim politikaları gereği, eğitim sürelerindeki farklılaşmalar, izcilik çalışmalarındaki basamaklara göre yaş gruplarında da değişmelere neden olmaktadır. Bu değişim ve gelişimlerin göz ardı edilmemesi, programların buna göre hazırlanması çalışmalarda kaliteyi arttırır.

“Unutulmamalıdır ki izcilik, gençlerin toplumda yaratıcı bir rol oynamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.”

Bu basamaklama sistemi, uzun zamandır kullanılmakta ve yıllardır birçok ülkede uygulanmaktadır. Bu durum;

Orta basamak olan izci basamağı, en küçük yaştan en büyük yaşa geniş bir yaş sınırını kapsamaktadır (4-5 yıl). Bu basamak, izcilik hareketinin belkemiğini oluşturur. İzcilik metodunun temel unsurlarından biri olan oba sisteminin en iyi uygulanabildiği basamak, orta basamaktır.


İZCİ BASAMAKLARINDA ORTAK EĞİTİM HEDEFLERİ

 

İzcilik çalışmaları, başlangıçta 12-16 yaş grubundaki bireyleri hedeflerken 1914’lerde 8-12 daha sonra da 16-22 yaş grubunu da içine almıştır. Her yaş grubunun karakteristik özellik ve ihtiyaçları bulunduğundan amaçlanan hedeflere ulaşmak için basamaklar buna bağlı olarak da basamak hedefleri oluşturulma zorunluluğu doğmuştur. Her branş veya yaş grubu için ortaya konan program, kendisinden önceki ve sonraki yaş grubu ile uyumlu ve bağlantılı olmalıdır.

BASAMAK EĞİTİMLERİNDE ORTAK TEMALAR

 1. 1. İzci andına sadakat
 2. 2. Millî ve manevi değerler
 3. 3. Kendini tanıma, yeterlilik
 4. 4. El becerileri
 5. 5. Macera ve keşif
 6. 6. Açık hava etkinlikleri
 7. 7. Sevgi (insan, doğa, hayvan, çevre)
 8. 8. Sağlığını koruma
 9. 9. Görev ve sorumluluk
 10. 10. Proje

BASAMAK EĞİTİMLERİNDE ORTAK HEDEFLER

 1. 1. Millî, manevi ve evrensel konularda bilinç sahibi olmak
 2. 2. Planlı ve dengeli beslenmek
 3. 3. Düzenli yaşama alışkanlığı kazanmak
 4. 4. Temiz olmak (vücut temizliği, kıyafet, çevre, vb.)
 5. 5. Trafik kurallarına ve diğer kamu düzenlerine uymak
 6. 6. Kendini tanımak, kendi kendine yetmek, kendini ifade etmek
 7. 7. Belli başlı el becerilerine sahip olmak
 8. 8. Temel sağlık kurallarını bilmek ve uygulamak
 9. 9. Grup içinde görev ve sorumluluk almak ve paylaşmak
 10. 10. Diğer insanları sevmek ve korumak
 11. 11. Evrende yalnız olmadığının farkına varmak
 12. 12. Doğayı tanımak, korumak, geldiği yeri bilmek (yaratılış gayesini bilmek) kendini geliştirmek
 13. 13. Bitkileri sevmek, korumak, yetiştirmek, en az beş ağacı yaprağından tanımak ve bilmek
 14. 14. Hayvanları sevmek, korumak, beslemek, en az beş hayvanı tanımak ve bilmek
  1. 15. Acil telefon numaralarını bilmek
  2. 16. Evinin adresini tarif etmek, ev ve cep telefon numaralarını bilmek
  3. 17. Mahalle kroki planında evinin yerini bulmak

 


YAŞ GRUPLARINA GÖRE ORTAK EĞİTİM HEDEFLERİ

 

YAVRUKURT İZCİ BASAMAĞI

1. İzcilik türesinde bulunan temel değerleri sayar ve açıklar.

2. Haftada 2 kez banyo yapar, günde 2 defa dişini fırçalar, tuvalet sonrası temizliğini yapar.

3. Kendi yemeğini yer, kendi başına giyinir, kendini olumsuz hava şartlarından korur.

4. Doğada gözlem yapar, doğadan sorular çıkarır (Doğayı tanıma açısından: ağaç isimlerinden en az 5 tanesini öğrenir).

5. Doğada belli başlı bitki, ağaç ve çiçek türlerinden bir kısmını bilir.

6. Ana yönleri tanır, bilir ve gösterir.

7. Kampın çevre temizliğini yapar.

8. İki ve üç kişilik gruplarla etkinlikler yapar.

9. Gruplararası yarışmalara katılar.

 

OYMAK İZCİ BASAMAĞI

 1. 1. Dengeli, planlı beslenir.
 2. 2. Sıra bekleme bilinci kazanır, sıra bekleyenlere saygı gösterir.
 3. 3. Başkalarının eşyalarına zarar vermez, millet malının önemini bilir ve korur.
 4. 4. Hak bilincini kazanır, hakkına sahip çıkar, başkalarının hakkına saygılı olur.
 5. 5. Dinleme bilinci kazanır. Bu konuda davranış geliştirir.
 6. 6. Doğa bilgisini geliştirir, (hava, rüzgar, bulut, ay ve yıldız) çevre bilinci kazanır.
 7. 7. Doğadaki işaretlerden hayvanı (ayak izleri, dışkıları vb.), bitkiyi (yaprak, koku ve kabuklarından) tanır.
 8. 8. Doğadaki mantar türlerini tanır.

 

OCAK (ERGİN) İZCİ BASAMAĞI

 1. 1. Sağlığını korumak için düzenli bir hayat yaşar.
 2. 2. El aletlerini bilir ve kullanır.
 3. 3. Kendi kıyafetini temizler ve ütüler.
 4. 4. Yemek pişirir, sofrayı kurar ve toplar.
 5. 5. Bir toplumsal projenin nasıl yapılacağını söyler.
 6. 6. Belli başlı mesleklerin temel özelliklerini bilir.
 7. 7. Doğada, doğal işaretlere bakarak yön tayini, grupla beraber gece yürüyüşü yapar.
 8. 8. Ağaçlandırma çalışmalarında en az bir fidan diker.
 9. 9. Temel ilkyardım bilgilerini söyler (Suni teneffüsün nasıl yapıldığını öğrenir)
 10. 10. Yüzme sporunu bilir ve uygular.
 11. 11. Başta Atatürk olmak üzere tarihte yer almış Türk büyüklerini tanır.
 12. 12. Dini ve millî bayramların önemini ve bu bayramlarda neler yapılacağını bilir.
 13. 13. Dinin kurallarını bilir ve uygular.
 14. 14. Farklı din ve inanışlara hoşgörülü davranır.
 15. 15. Atatürk ilke ve inkılâplarını bilir.
 16. 16. Kâinatın bir bütün olduğunu bilir.
 17. 17. Kendini tanımanın kâinatı ve Yaratanı tanımak olduğunu bilir.
 18. 18. Bağımsızlık değil bütünsellik anlayışına ulaşır.
Gösterim: 33756