• Bora lidere teşekkürler...

2010 MEB İzcilik Yönetmeliği

Üst Kategori: İzcilik Bilgileri Cumartesi, 13 Kasım 2010 tarihinde oluşturuldu
Yeni MEB izcilik Yönetmeliği 01 Temmuz 2010 tarih ve 27628 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. İzcilik camiasına hayırlı olsun.

 

Yönetmelik haberin devamındadır.

1 Temmuz 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27628

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İZCİLİK YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim okul ve kurumlarında yapılan izcilik faaliyetlerinin Anayasa, Millî Eğitim Temel Kanunu, Atatürk ilke ve inkılâpları ve uluslararası izcilik prensip ve değerleri doğrultusunda izcilik faaliyetlerinden ülke genelinde daha çok çocuk ve gencin yararlandırılması amacıyla yapılacak iş ve işlemler ile bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim okul ve kurumlarında yapılan izcilik faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 25 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

c) Basamak: İzcilerin yaş gruplarına göre kategorilerini,

ç) Başizci: Millî izcilik genel kurulunca seçilen izci liderini,

d) Başizci yardımcısı: Başizci tarafından belirlenen izci liderini,

e) Daire Başkanı: Okuliçi Beden Eğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi Başkanını,

f) Daire Başkanlığı: Okuliçi Beden Eğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığını,

g) Ekip: 15-19 yaş grubu ergin izcilerden en az dört en çok altı kız ve erkeğin ayrı ayrı bir araya gelerek oluşturduğu en küçük ergin izci birliğini,

ğ) Ekip başı: Ergin izci ekibinin kendi içinden seçtiği ergin izciyi,

h) Grup: En az iki ayrı basamaktan olmak üzere asgari üç ünitenin bir araya gelmesiyle oluşan izci topluluğunu,

ı) İhtisas komisyonu: Herhangi bir alanla ilgili, Millî İzcilik Kurulunca oluşturulan özel çalışma grubunu,

i) İl izci koruyucu başkanı: İl millî eğitim müdürünü,

j) İl izci kurulu başkanı: İl izcilik genel kurulunca seçilen, il izci yönetim kurulunun kendi içinden seçtiği başkanı,

k) İl izci onursal başkanı: İlin valisini,

l) İlçe izci koruyucu başkanı: İlçe millî eğitim müdürünü,

m) İlçe izci kurulu başkanı: İlçe izci genel kurulunca seçilen, ilçe izci yönetim kurulunun kendi içinden seçtiği başkanı,

n) İlçe izci onursal başkanı: İlçenin kaymakamını,

o) İzci: İzcilik teşkilatının üyesi olan tescilli çocuk veya gencin genel adını,

ö) İzci işareti: İzcilerin üniformalarına takılan, bulundukları basamak ve alt basamaklar ile kendi yeteneklerine göre kazandıkları uzmanlıkları tanıtan işaretleri,

p) İzci koruyucu başkanı: Millî Eğitim Bakanını,

r) İzci lideri: Bakanlıkça verilen izci liderliği sertifikasına sahip kişiyi,

s) İzci onursal başkanı: Cumhurbaşkanını,

ş) Küme: En az iki en çok dört öbekten oluşan yavrukurt ünitesini,

t) Kümebaşı: Kümebaşı kursu sertifikasına sahip kişiyi,

u) Kümebaşı yardımcısı: Kümede yardımcılık yapan sertifikalı kişiyi,

ü) Lider eğitimcisi: Dört tahta işaret kursu sertifikasına sahip lideri,

v) Lider eğitimcisi yardımcısı: Üç tahta işaret kursu sertifikasına sahip lideri,

y) Merkez önderi: Millî İzcilik Kurulunca her basamak için seçilen izci liderini,

z) Millî İzcilik Genel Kurulu: Millî Eğitim Bakanlığı İzcilik Teşkilatının en üst karar organını,

aa) Millî İzcilik Kurulu: Millî İzcilik Genel Kurulunca seçilen üst kurulu,

bb) Oba: 12-15 yaş grubu izcilerden en az altı en çok sekiz kız ve erkeğin ayrı ayrı bir araya gelerek oluşturduğu en küçük izci birliğini,

cc) Obabaşı: Obanın kendi içinden seçtiği izciyi,

çç) Ocak: Karma çalışanlarda en az iki kız ve iki erkek toplam dört, karma çalışmayanlarda ise en az iki obadan oluşan tescilli ergin izci grubunu,

dd) Ocakbaşı: Ocakbaşı kursu sertifikasına sahip kişiyi,

ee) Ocakbaşı yardımcısı: Ocakta yardımcılık görevi yapan izci lideri veya ergin izcileri,

ff) Oymak: En az iki en çok dört obadan oluşan ve oymakbaşı tarafından yönetilen izci grubunu,

gg) Oymakbaşı: Oymakbaşı kursu görmüş izci liderini,

ğğ) Oymakbaşı yardımcısı: Oymakta yardımcılık görevi yapan izci lideri veya kıdemli izcilerden seçilen kişi veya kişileri,

hh) Öbek: 7-11 yaş grubundaki en az altı en çok sekiz yavrukurtun oluşturduğu en küçük yavrukurt birliğini,

ıı) Öbekbaşı: Öbeğin kendi içinden seçtiği ya da lider tarafından görevlendirilen yavrukurtu,

ii) Önder: İl ve ilçe izci kurullarınca seçilen izci liderini,

jj) Parola: İzci basamaklarına göre belirlenmiş her basamağın hedeflerini belirten ibareleri,

kk) Sertifika: Bakanlıkça açılan kurslardan alınan veya geçerliliği kabul edilmiş belgeyi,

ll) Tahta işareti: İzci liderlerinin rütbesini belirten ve dünya izcilik teşkilatı tarafından standardı belirlenen ağaçtan yapılan sembolü,

mm) Teşkilat: Merkez ve taşra izcilik kuruluşunu,

nn) Uzman lider: İki tahta işaret sertifikasına sahip kişiyi,

oo) Üniforma: İzci ve liderlerinin giydiği özel kıyafeti,

öö) Ünite: Yavrukurt kümesi, izci oymağı ve ergin izci ocağını,

pp) Yavrukurt: İzcilik çalışmalarına katılan 7-11 yaş grubu çocuklara verilen ismi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İzcilik, İzciliğin Amacı ve Temel Prensipler

İzcilik ve izciliğin amacı

MADDE 5 – (1) İzcilik din, dil, ırk, cinsiyet ayırımı gözetmeyen, gönüllü, herkese açık, politik olmayan üniformalı eğitimsel bir gençlik hareketidir.

(2) İzciliğin amacı, çocuk ve gençlerin yurduna, milletine, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı gençler olarak yetişmeleri için fiziksel, zihinsel, ruhsal, sosyal ve karakter bakımından eğitilmelerine yardımcı olunarak yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde yararlı bireyler olmalarına katkı sağlamaktır.

İzciliğin temel prensipleri

MADDE 6 – (1) İzcilik faaliyetleri, prensip olarak;

a) Yaratıcıya,

b) Başkalarına,

c) Kendine

karşı olan görev ve sorumlulukları kapsar.

İzci andı

MADDE 7 – (1) İzcilik teşkilatına girenler aşağıdaki andı içerler:

“Allah’a (Ant içilirken her izci kendi inancına göre yaratıcının adını söyler.) ve vatanıma karşı görevlerimi yerine getireceğime, izcilik türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine ant içerim.”

İzci türesi

MADDE 8 – (1) Yavrukurt, izci ve ergin izci türesi aşağıdaki hususlardan oluşur:

1) İzci, sözünün eridir, şeref ve haysiyetini her şeyin üstünde tutar.

2) İzci, yurduna, milletine, ailesine ve izci liderlerine sadıktır.

3) İzci, başkalarına yardımcı ve yararlı olur.

4) İzci, herkesin arkadaşı ve bütün izcilerin kardeşidir.

5) İzci, herkese karşı naziktir.

6) İzci, bitki ve hayvanları sever ve korur.

7) İzci, büyüklerini sayar ve sözünü dinler; küçüklerini sever ve korur.

8) İzci, cesurdur, her türlü şartlar altında neşeli ve güler yüzlüdür.

9) İzci, tutumludur.

10) İzci fikir, söz ve hareketlerinde açık ve dürüsttür.

Metot

MADDE 9 – (1) İzcilik faaliyetlerinde aşağıdaki metotlar uygulanır:

a) And, türe ve temel prensiplere bağlı olmak,

b) Yaparak, yaşayarak öğrenmek,

c) Bir liderin rehberlik ve desteğinde obalar hâlinde çalışmak,

ç) Aşamalar hâlinde ilerleyen, eğitici, eğlendirici, daha çok oyun, şarkı ve açık hava etkinlikleri içeren bir programla çalışmak,

d) Sembolik çerçeve ya da izcilik sisteminin bütününe bağlı kalarak çalışmak.

İzci selamı ve tokalaşma

MADDE 10 – (1) İzci selamı, sağ elle verilir. Selamlama, serçe parmak başparmağın altına getirilerek bir yuvarlak teşkil edecek şekilde; diğer üç parmak bitişik, dik ve açık olarak kolun dirsekten kıvrılıp omuz hizasına kaldırılması suretiyle gerçekleştirilir. Tokalaşma sol elle yapılır.

İzci arması ve izci işareti

MADDE 11 – (1) Kız izci, erkek izci ve teşkilat arması, dünya izcilik teşkilatlarının armalarında kullanılan zambak ve yonca esaslı işaretlerdir. Kız izci arması yonca, erkek izci arması ise zambaktır. Teşkilat arması ise kız ve erkek izci armalarının belli bir kompozisyon çerçevesinde birleştirilmesiyle oluşur.

(2) İşaretler, izcilerin yetenekleri doğrultusunda belirlenmiş standartlara göre kazandıkları özel uzmanlıkları belirtir ve bulundukları basamak ve alt basamakları gösterir. Yıldız, yetkin ve seçkin işaretleri aşama belirten; bilgisayar, aşçılık, haritacılık, antrenörlük, yüzücülük ve benzeri uzmanlık belirten işaretlerdir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kuruluş ve Görevler

İzcilik Teşkilatı

MADDE 12 – (1) Millî Eğitim Bakanlığı İzcilik Teşkilatının onursal başkanı Cumhurbaşkanı, koruyucu başkanı ise Millî Eğitim Bakanıdır.

(2) İzcilik Teşkilatı;

a) Millî İzcilik Genel Kurulu,

b) Millî İzcilik Kurulu,

c) Daire Başkanlığı,

ç) İzcilik faaliyetleri şube müdürlüğü,

d) Başizci ve yardımcılığı,

e) İhtisas komisyonları,

f) Merkez önderliklerinden oluşur.

Millî İzcilik Genel Kurulu

MADDE 13 – (1) Millî İzcilik Genel Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Tabii üyeler;

1) Bakan,

2) Müsteşar,

3) İlgili müsteşar yardımcısı,

4) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Ortaöğretim ve İlköğretim Genel Müdürlüğü ile Hukuk Müşavirliğinden birer temsilci,

5) Daire Başkanı,

6) İzcilik faaliyetleri şube müdürü,

b) Doğrudan katılan üyeler;

1) Başizci ve yardımcıları,

2) Millî İzcilik Kurulu üyeleri (Program eğitim komisyonu üyeleri),

3) Merkez önderleri.

c) Daire Başkanlığınca belirlenen üyeler;

1) İl izci kurulu başkanlarını temsilen otuz , faal izci lideri eğitimcilerini temsilen yirmi ve faal izci lideri eğitimcisi yardımcılarını temsilen yirmi kişi,

2) Seçimin yapıldığı yılın kayıtlarına göre en fazla üniteye sahip beş ilçe izci kurulu başkanı,

3) Seçimin yapıldığı yıl en az kırk ünitesi olan illerden iki delege,

4) Seçimin yapıldığı yıl en az yüz ünitesi olan illerden üç; yüzden fazla ünitesi olan illerden ise her yüz ünite için bir üye olmak üzere ünite sayılarına göre ilâve delege,

5) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti izcilerini temsilen iki kişi.

ç) Türkiye İzcilik Federasyonunca belirlenen iki kişi.

d) İzcilikle ilgili sivil toplum kuruluşları federasyon ve konfederasyonlarınca belirlenen her birini temsilen birer kişi.

Millî izcilik genel kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Millî İzcilik Genel Kurulu, teşkilatın en üst organıdır ve görevleri şunlardır:

a) Millî İzcilik Kurulunun seçimle belirlenecek onbir asil ve onbir yedek üyesini seçmek.

b) Geçmiş döneme ait faaliyet raporlarını görüşmek.

c) Gelecek çalışma dönemine ilişkin görüş ve önerileri tespit etmek, yeni dönem çalışma stratejilerini belirlemek.

ç) Mevcut adaylar arasından Başizciyi seçmek.

Millî izcilik genel kurulunun toplanma ve karar alma şekli

MADDE 15 – (1) Millî İzcilik Genel Kurulu, Bakanlığın çağrısı ile üç yılda bir toplanır. Ancak gerek görülmesi hâlinde bu süreden önce de toplanılabilir. Toplantının gündemi, Daire Başkanlığınca hazırlanır ve toplantı tarihinden en az bir ay önce Daire Başkanlığının internet sitesinde ilan edilir. Toplantı, üye sayısının çoğunluğuyla yapılır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Milli izcilik genel kurulunun işleyişi, oyların kullanılışı ve tasnifi

MADDE 16 – (1) Millî İzcilik Genel Kurulu, divanın oluşturulmasıyla başlar ve belirlenen gündem doğrultusunda devam eder.

(2) Seçimin şekli genel kurulda oylama ile belirlenir. Ayrı ayrı liste hâlinde yapılan seçimlerde oyların eşit çıkması hâlinde seçimler aynı gün tekrarlanır, tek liste hâlinde yapılan seçimlerde oyların eşit çıkması hâlinde ise kura çekilir. Seçimlerde vekâleten oy kullanılmaz. Delegeler oylarını imza karşılığında divanın belirlediği süre içerisinde kullanır. Oy verme işlemi bittikten sona oy sayısı ile imza sayısı karşılaştırılır. Divan başkanlığınca oyları tasnif etmek üzere bir tasnif heyeti oluşturulur. Tasnif edilen oylar bir tutanakla tespit edilerek imza altına alınır ve ilan edilir. Seçimlere itiraz etmek isteyenler, seçimleri takip eden üç iş günü içinde Daire Başkanlığına başvurur. Daire Başkanlığı, itirazları değerlendirir ve on beş gün içinde karara bağlar.

Millî izcilik kurulunun seçimi, üyelik şartları, üyelerin görev süresi ve üye sayısı

MADDE 17 – (1) Millî İzcilik Kurulu, Millî İzcilik Genel Kurulunda seçimle belirlenir. Millî İzcilik Kurulu, tabii üyeler hariç on bir üyeden oluşur. Kurulun tabii üyeleri, Bakan, Müsteşar, ilgili Müsteşar Yardımcısı, Daire Başkanı ve Şube Müdürüdür. Kurulun seçimle gelen üyelerinin görev süresi, olağanüstü genel kurul veya başka bir nedenle değişiklik olmadığı takdirde üç yıldır. Bir kişi üst üste en fazla iki kez Kurul üyesi olabilir. Oy verme hakkı olan her delege, Kurul üyeliğine aday olabilir. Kurul üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması hâlinde Kurul üyelerinin aldıkları oy çokluğuna göre yedek üyeler göreve çağrılır.

Millî izcilik kurulunun toplanması ve görevleri

MADDE 18 – (1) Millî İzcilik Kurulu; yılda iki kez, gerektiğinde Bakanlığın çağrısı veya üyelerin üçte birinin talebi üzerine toplanır. Kurulda kararlar, oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Kurul başkanının olduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Millî İzcilik Kurulu toplantılarına katılım hâlinde; Bakan, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Daire Başkanı, Şube Müdürü veya Kurul içinden seçilen bir üye başkanlık eder. Toplantıların gündemi, Kurul ile koordine edilerek Daire Başkanlığınca hazırlanır.

(2) Millî İzcilik Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Teşkilatın kısa, orta ve uzun vadede dönem planlarını oluşturmak ve Daire Başkanlığına sunmak.

b) Mevzuat düzenlemeleri ile ilgili çalışmaları yapmak ve Daire Başkanlığına sunmak.

c) Eğitim ve eğitimci ihtiyacını tespit etmek ve uygulanmak üzere Daire Başkanlığına sunmak, uygulama konusunda gerekli çalışmaları yapmak.

ç) Genel kurula dönem çalışmaları ile ilgili rapor sunmak.

d)Temsillerde; temsil heyetini veya kişileri tespit etmek ve Daire Başkanlığına bildirmek.

e)Yurt içi ve yurt dışı izcilik faaliyetlerini izlemek.

f) Teşkilatın yıllık çalışma programlarını takip etmek, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesine yardımcı olmak.

g) Merkez önderlerini seçmek.

ğ)Teşkilatın hizmet içi eğitim ihtiyacını belirlemek, uygulamaya rehberlik etmek.

h) Merkezi kamp ve kurs organizasyonlarında uygulamaya rehberlik etmek.

ı)Taşra teşkilatının çalışmalarını izlemek, gerekli yönlendirmeleri yapmak, uygulamaya rehberlik etmek, aksaklıkların giderilmesi için gerekli tavsiyelerde bulunmak.

Başizci seçimi, görev süresi ve görevleri

MADDE 19 – (1) Başizci, en az kırk yaşını doldurmuş, dört tahta işaretine sahip adaylar arasından Genel Kurulca gizli oy, açık tasnifle seçilir. Başizci adayı olmak isteyenler, seçim tarihinden en az on beş gün önce bir dilekçe ile Daire Başkanlığına başvururlar. Daire Başkanlığı gerekli şartları taşıyanların başvurularını Genel Kurula sunar. Yapılan seçimde, adayların eşit oy alması hâlinde, divan başkanlığı tarafından kura çekilerek başizci belirlenir. Başizci, seçimi takip eden on beş gün içinde iki, üç ve dört tahta işareti taşıyan liderler arasından bir bay bir bayan olmak üzere iki yardımcı seçer ve seçtiği yardımcıları Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirir. Başizcinin görev süresi üç yıldır. Başizcinin görevden ayrılması durumunda en kıdemli olan başizci yardımcısı, Bakanlıkça başizci olarak görevlendirilir.

(2) Başizcinin görevleri şunlardır:

a) Teşkilatı çeşitli kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil etmek.

b) Üç ve dört tahta işaret üst düzey liderlik kurslarının sertifikalarını Daire Başkanı ile birlikte imzalamak.

c) Ödül ve nişan beratlarını imzalamak.

ç) Millî İzcilik Genel Kuruluna izcilikle ilgili görüş ve önerilerini sunmak.

d) Türk izciliğinin gelişmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

e) Başizci yardımcıları arasında görev bölümü yapmak.

İhtisas komisyonlarının oluşumu ve görevleri

MADDE 20 – (1) Millî İzcilik Kurulunca gerektiğinde ihtisas komisyonları oluşturulur. Komisyonlarda görevlendirilecek kişilerde izci lideri olma şartı aranmaz. Komisyonlar, Millî İzcilik Kurulunun görev süresi içinde hizmet yürütür. Komisyonlarda görev yapanların sayısı ihtiyaca göre belirlenir. Komisyonlar, Daire Başkanlığı ve Millî İzcilik Kurulunca verilen görevleri yapar.

Merkez önderlerinin seçimi ve görevleri

MADDE 21 – (1) Merkez önderleri iki, üç veya dört tahta işareti olan izciler arasından; yavrukurt, izci, ergin izci basamakları için birer kişi olmak üzere Millî İzcilik Kurulunca seçilir. Merkez önderleri, Daire Başkanlığı ve Millî İzcilik Kurulunca verilen görevleri yapar.

İl izcilik genel kurulu

MADDE 22 – (1) İl izcilik genel kuruluna vali, ilgili vali yardımcısı, il millî eğitim müdürü veya temsilcisi, ünite tescili yapılan liderler, il izci kurulu üyeleri ve ilde bulunan Bakanlık faaliyetlerinde görev almış faal eğitimciler ve eğitimci yardımcıları, delege olarak katılır ve oy kullanırlar. İlk toplantı oy çokluğu, ikinci toplantı ise bir gün sonra çoğunluksuz olarak yapılır. Kararlar, katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

(2) Toplantı, divan oluşturulduktan sonra divan başkanının açış konuşması ile başlar. Divan heyeti, genel kurula katılan ve oy kullanma hakkına sahip delegeler arasından seçilir. Divan çalışmalarına il izci kurulu başkanının oluşturduğu gündem doğrultusunda devam edilir. Seçimler gizli oy, açık tasnifle yapılır.

(3) İl izci kurulu seçimlerine ayrı ayrı veya tek liste ile girilebilir. Bunun şekline genel kurul karar verir. Bir üye il izci kuruluna, üst üste üçer yıl olmak üzere en fazla altı yıllığına seçilebilir.

İl izcilik genel kurulunun görevleri

MADDE 23 – (1) İl izcilik genel kurulu;

a) İl izci kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçer.

b) Dönem içinde il düzeyinde yapılan izcilik faaliyetlerini değerlendirir.

c) İl düzeyinde yapılacak izcilik çalışmalarının stratejilerini belirler.

ç) İl izci kurulunun faaliyetlerini ve mali raporunu görüşerek ibra eder.

d) Millî İzcilik Genel Kuruluna gidecek temsilci lider delegelerini seçer.

İl izci kurulunun seçimi ve görev süresi

MADDE 24 – (1) İl izci kurulu, il izcilik genel kurulunca üç yıllığına seçilen beş asıl beş yedek üyeden oluşur. İl izci kurulunun oluşturulamaması hâlinde üyeler, ildeki izci liderleri arasından millî eğitim müdürlüğünün teklifi doğrultusunda valilikçe belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen üyeler, bir sonraki il izcilik genel kurulu toplantısına kadar görev yapar. Boşalan üyelerin yeri yedek üyeyle doldurulur. İl izci kurulu üyeleri, seçimi takip eden ilk iş günü toplanır ve kendi aralarında başkan, sekreter ve sayman olarak görev dağılımı yapar. Seçim sonuçları ve görev dağılımı, yazılı olarak millî eğitim müdürlüğü aracılığı ile Bakanlığa bildirilir. Seçim tutanakları millî eğitim müdürlüğünde saklanır.

(2) İtirazlar, seçimi takip eden üç iş günü içinde millî eğitim müdürlüğüne yapılır ve on beş gün içinde karara bağlanır.

(3) İl izci kurulu, üye sayısının çoğunluğuyla ayda bir toplanır. Ancak gerek görülmesi hâlinde bu süreden önce de toplanabilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. İl izci kurulu toplantıları, posta veya elektronik iletişim araçları ile üyelere duyurulur.

(4) Kaza, hastalık, ölüm, deprem, sel ve yangın özürleri dışında üst üste üç toplantıya katılmayan üye, kurul kararı ile üyelikten düşürülür ve yerine yedek üyeler sırasıyla görevlendirilir. İl izci kurulu üyelerinin tamamının istifa etmesi hâlinde altmış gün içerisinde yeni bir seçim yapmak ve il izci kurulunun görevlerini ve seçim işlerini yürütmek üzere valilikçe bir kişi görevlendirilir.

(5) İl izcilik kurulu, en az on beş ünite bulunan illerde oluşturulur. On beşten az ünite bulunan illerde il izcilik kurulunun görevlerini yürütmek üzere mevcut liderlerden biri millî eğitim müdürlüğünün teklifi doğrultusunda valilikçe görevlendirilir.

İl izci kurulunun görevleri

MADDE 25 – (1) İl izci kurulu;

a) İl önderlerini seçer.

b) İlçe izci kurulunun oluşturulamadığı yerlerde ünite tescillerini yapar.

c) Kamp, kurs, gezi, seminer, toplantı organizasyonlarını yapar.

ç) Üniteler arası iletişimi ve birlikteliği sağlar.

d) Bakanlıktan gelen genelgeleri ünitelere duyurur ve yapılması gereken iş ve işlemleri yapar.

e) Liderlerle ilgili idari iş ve işlemleri yerine getirir.

f) İl düzeyinde izciliğin gelişmesi için diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar.

g) İldeki izci ve liderler için terfi, nişan ve ödül törenleri düzenler.

ğ) Bakanlık faaliyetlerine iştirak edecek izci ve liderlerin seçimini ve liderlerin yükselmesi için gerekli iş ve işlemleri zamanında yapar.

h) Bakanlıkça onay verilmesi hâlinde ihtiyaç üzerine il düzeyinde ilk aşama izci liderliği kursu açar.

ı) Her yıl sonunda ildeki izcilik faaliyetleri ile ilgili Bakanlığa rapor verir.

i) İl izcilik genel kuruluna dönemle ilgili faaliyet ve mali rapor sunar.

j) Obabaşı, öbekbaşı, ekipbaşı ve beceri kursları açar.

k) Ünite ve sınıf çalışmalarında programın öngördüğü şekilde çalışma yapılmasını sağlar, bu konuda rehberlik yapar.

İl izci önderlerinin görevleri

MADDE 26 – (1) İl izci önderleri;

a) Basamaklarda izci sayılarının çoğalması için yapılacak çalışmaları il izci kuruluna sunar.

b) Basamaklarda faaliyet gösteren ünitelere rehberlik eder, karşılaşılan sorunların çözümüne katkı sağlar.

c) Ünite tescillerinin zamanında ve doğru yapılmasına yardımcı olur.

ç) İl izci kurulunun basamağı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapar.

d) Belli bir program içerisinde merkez önderleriyle iş birliği yapar.

İlçe izcilik genel kurulu

MADDE 27 – (1 ) İlçe izcilik genel kurulu, kaymakam, ilçe millî eğitim müdürü veya onların temsilcileri ile ilçe izci kurulu üyeleri ve ilçedeki faal üç ve dört tahta işaretli liderler, ilçe izcilik genel kuruluna doğrudan delege olarak katılırlar. Genel kurulun yapıldığı yıl tescili olan liderler de genel kurula delege olarak katılırlar. Genel kurula katılan delegeler, seçme ve seçilme hakkına sahiptirler. İlçe izcilik genel kurulu, ilçe izci kurulunun çağrısı ile yapılır ve çağrı genel kurul tarihinden en az otuz gün önce duyurulur. Genel kurul gündemi, ilçe izci kurulunca belirlenir. İlçe izcilik genel kurulu, divan oluşturulduktan sonra divan başkanının açış konuşması ile başlar. Divan heyeti, genel kurula katılan ve oy kullanma hakkına sahip delegeler arasından seçilir. Seçimin şekline, genel kurulca karar verilir.

İlçe izcilik genel kurulunun görevleri

MADDE 28 – (1) İlçe izcilik genel kurulu;

a) İlçe izci kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçer.

b) Dönem içinde ilçe düzeyinde yapılan izcilik faaliyetlerini değerlendirir.

c) İlçe düzeyinde yapılacak izcilik çalışmalarının stratejilerini belirler.

ç) İlçe izci kurulunun faaliyetlerini ve mali raporunu görüşür ve ibra eder.

d) İl izci genel kuruluna gidecek temsilci lider delegelerini seçer.

İlçe izci kurulunun seçimi ve görev süresi

MADDE 29 – (1) İlçe izci kurulu, ilçe izcilik genel kurulunca üç yıllığına seçilen üç asıl üç yedek üyeden oluşur. İlçe izci kurulu üyeleri, seçimi takip eden ilk iş günü toplanır ve kendi aralarında başkan, sekreter ve sayman olmak üzere görev dağılımı yapar, basamak önderlerini belirler. Seçim sonuçları ve görev dağılımını, Bakanlığa bildirilmek üzere ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderir. Seçim tutanakları ilçe millî eğitim müdürlüğünde saklanır.

(2) İtirazlar, seçimi takip eden üç iş günü içinde ilçe millî eğitim müdürlüğüne yapılır ve on beş gün içinde karara bağlanır.

(3) İlçe izci kurulu üye, sayısının çoğunluğuyla ayda bir toplanır. Ancak gerek görülmesi hâlinde bu süreden önce de toplanabilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

(4) İlçe izci kurulu toplantıları, posta veya elektronik iletişim araçları ile üyelere duyurulur.

(5) Kaza, hastalık, ölüm, deprem, sel ve yangın özürleri dışında üst üste üç toplantıya katılmayan üye, kurul kararı ile üyelikten düşürülür ve yerine yedek üyeler sırasıyla görevlendirilir. Boşalan üyelerin yeri yedek üyeyle doldurulur. İlçe izci kurulu üyelerinin tamamının istifa etmesi hâlinde altmış gün içerisinde yeni bir seçim yapmak ve ilçe izcilik genel kurulunun görevlerini ve seçim işlerini yürütmek üzere kaymakamlıkça bir kişi görevlendirilir.

(6) İlçe izci kurulunun oluşturulamaması hâlinde üyeler, ilçedeki izci liderleri arasından ilçe millî eğitim müdürlüğünün teklifi doğrultusunda kaymakamlıkça belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen üyeler, bir sonraki ilçe izcilik genel kurulu toplantısına kadar görev yapar.

(7) İlçe izcilik kurulu, en az on ünite bulunan ilçelerde oluşturulur. Ondan az ünite bulunan ilçelerde ilçe izcilik kurulunun görevlerini yürütmek üzere mevcut liderlerden biri ilçe millî eğitim müdürlüğünün teklifi doğrultusunda kaymakamlıkça görevlendirilir.

İlçe izci kurulunun görevleri

MADDE 30 – (1) İlçe izci kurulu;

a) İlçede kurulan ünitelerin tescillerini yapar.

b) İlçedeki ünitelerin ildeki diğer ünitelerle iş birliği yapmasını sağlar.

c) İlçede çalışan liderlerin idari iş ve işlemlerine yardımcı olur.

ç) İlçede faaliyet gösteren izci ve liderlerin terfi, ödül ve nişan törenleri konularında yapılması gereken iş ve işlemleri yapar.

d) İl izci kurulu veya Bakanlıktan gelen emir ve duyuruları zamanında ünitelere duyurur ve gereğinin yapılmasını sağlar.

e) İlçedeki ünite ve izcilik aşama çalışmalarını izleyerek rehberlikte bulunur.

f) İlçe düzeyinde yapılacak tüm izcilik faaliyetlerini organize eder.

g) İlçe düzeyinde obabaşı ve ekipbaşı kursları açar ya da açılan bu kursları koordine eder.

İlçe izci önderlerinin görevleri

MADDE 31 – (1) İlçe izci önderleri;

a) İzci sayılarının basamaklarda çoğalması için yapılacak çalışmaları ilçe izci kuruluna sunar.

b) Basamaklarda faaliyet gösteren ünitelere rehberlik eder, karşılaşılan sorunların çözümüne katkı sağlar.

c) Ünite tescillerinin zamanında ve doğru yapılmasına yardımcı olur.

ç) Belli bir program içerisinde il ve merkez önderleriyle birlikte çalışır.

d) İlçe izci kurulunun basamağı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapar.

Ünitelerin teşkili

MADDE 32 – (1) İzcilik çalışmaları, çocuk ve gençlerin gelişim özellikleri dikkate alınarak belirlenen yaş basamaklarına göre oluşturulan ünitelerde yapılır. Gerekli hâllerde çeşitli basamaklardaki ünitelerin bir araya gelmesiyle grup kurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Program, Eğitim ve Faaliyetler

Çalışma programları, aşama, arma ve işaretleri

MADDE 33 – (1) Her basamak için ayrı ayrı eğitim programı hazırlanır, hazırlanan programlar izcilerin fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal gelişim alan ve hedefleri dikkate alınarak düzenlenir. Bu programlar aynı zamanda izcilerin aşama, standart ve işaretlerini de içine alır.

(2) İzcilik çalışmaları 7-11 yaş grubu yavrukurt, 12-14 yaş grubu izci, 15-19 yaş grubu ergin izci basamaklarında yapılır. Eğitimdeki gelişmeler doğrultusunda yaş basamakları artırılıp yeniden düzenlenir.

İzci lideri yetiştirme kurs ve semineri

MADDE 34 – (1) İzci ünitelerinde izcilik çalışmaları, izci liderleri tarafından yürütülür. İzci liderliği kurs ve semineri, çeşitli kademelerdeki izci lideri eğitimcileri, eğitimci yardımcıları ve diğer görevliler tarafından verilir. İlk aşama izci liderliği kursuna en az ortaöğretim kurumu mezunları katılabilir.

Uluslararası faaliyetler

MADDE 35 – (1) Uluslararası izcilik faaliyetleri, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 8 inci maddesi gereğince Bakanlık ve Türkiye İzcilik Federasyonu arasında yapılacak protokol ile düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Üniforma, Arma, İşaret, Parola, Ödül ve Nişan

Üniforma, arma ve işaret

MADDE 36 – (1) İzcilik faaliyetlerinde özel hazırlanmış kıyafet, arma ve işaret kullanılır.

Parola

MADDE 37 – (1) Basamaklara göre izci parolaları şunlardır:

a) Yavrukurt parolası: “Yavrukurt çok çalışır.”

b) İzci parolası: “İzci daima hazırdır.”

c) Ergin izci parolası: “Ergin izci, topluma hizmet eder.”

Ödül ve nişan

MADDE 38 – (1) İzci ve liderlere, yaptıkları başarılı çalışmalar ve hizmet sürelerine göre ödül ve nişan verilir. Ayrıca, izci olmadığı hâlde izciliğe destek verenler de ödüllendirilir.

ALTINCI BÖLÜM

Mali Hükümler, Disiplin, Devam, Devamsızlık ve Çalışma Yeri

Faaliyet harcamaları

MADDE 39 – (1) Düzenlenen faaliyetlerin giderleri, Bakanlık bütçesinden karşılanır. Faaliyetler için ayrılan bütçenin, giderleri karşılamaması hâlinde katılımcılardan katkı payı alınabilir. Faaliyetler, Bakanlığa ait tesislerde yapılıyorsa harcamalar tesis müdürlüğünce karşılanır. Bakanlık tesislerinin dışında yapılan faaliyetlere ilişkin harcamalar ise il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerince karşılanır. Hizmetin yerine getirilmesi için katılımcılardan alınacak hizmet bedelleri, Bankada açılacak hesap numarasına makbuz karşılığı yatırılır. Harcamalar geçerli belge karşılığı yapılır.

İl ve ilçe izci kurullarının gelir ve giderleri

MADDE 40 – (1) İl ve ilçe izci kurullarınca valilik oluru ile her yıl yeniden belirlenen üyelik aidat miktarı, tescil dönemlerinde tescil edilen ünitelerden tahsil edilir. Yıllık aidat, üniteye kayıtlı izcilerden liderleri tarafından toplanır ve il veya ilçe kurulunca bir kamu bankasında kurul adına açılacak bir hesapta toplanır ve bankadan asgari iki imza ile çekilir. Çekilen paralar, belge karşılığı harcanır. İlçe izci kurulları yaptıkları tescillerden elde edecekleri gelirlerin % 25’ini il izci kuruluna aktarırlar. Ayrıca, düzenlenecek yemek, kermes, sertifikasyon işlemleri ve benzeri faaliyetlerden elde edilecek gelirler ile her türlü bağış ve sponsorlardan elde edilecek gelirler de aynı usulle toplanır ve harcanır.

(2) Üniteler demirbaş alımları ile eğitim ve diğer giderleri karşılamak üzere üyeler, veliler ve sponsorlardan aidat veya bağış alabilir; gelir elde etmek amacıyla yemek, kermes, çay ve benzeri organizasyonlar düzenleyebilir. Elde ettikleri gelirleri ünite adına bir banka hesabında toplar ve geçerli belge karşılığı harcarlar.

(3) İl ve ilçe izci kurulları elde ettikleri gelirleri usulüne uygun olarak kamp, kurs, seminer, toplantı, tören, üniforma, arma, işaret, afiş, tanıtım, kitap, dergi, gazete ve benzeri hizmet ve hizmet alımları ile izci evlerinin donatım ve sabit giderleri için harcarlar.

Ödül ve disiplin

MADDE 41 – (1) İzcilik eğitim faaliyetine katılanların ödül ve disiplin işlemlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Devam ve devamsızlık

MADDE 42 – (1) İzcilik eğitim, kamp, kurs ve seminerlerine haftada bir günden fazla devam etmeyenlerin faaliyetle ilişiği kesilir. Herhangi bir sebeple faaliyetle ilişiği kesilen ve sınavlara katılmayanlara başarı belgesi verilmez. Eğitim yöneticisi gerekli hâllerde acil bir durumu ya da hastalığı mazeret olarak kabul edebilir. Eğitim yöneticisinin mazeret olarak kabul ettiği günlerin sayısı en fazla haftada bir iş gününü geçemez.

Çalışma yeri

MADDE 43 – (1) İl ve ilçe izci kurullarına millî eğitim müdürlüklerinde çalışma yeri verilir. Kurulların haberleşme, yazışma gibi hizmetleri, bulundukları il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerinin imkânları ile yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Düzenleme yapma yetkisi

MADDE 44 – (1) İzcilik faaliyetlerinin uygulamaları, izci selamı, tokalaşma şekli ve anlamı; kız izci, erkek izci ve teşkilat armalarının şekli, rengi, ebadı ve nerelerde kullanılacağı; izcilik eğitim programlarına esas teşkil edecek yaş basamakları; ünitelerin teşkili, izci liderlerinin yetiştirilmesi için açılacak kurslar ve bu kursların programları, izcilerin basamaklara göre çalışma programları; aşama, arma ve işaretleri, merkez ve taşra teşkilatınca düzenlenen faaliyetlerde görevlendirmeler; görevlilerin yükümlülükleri ve statüleri, giyilecek kıyafet, kullanılacak arma ve işaretler, hizmet ve teşekkür nişanları, verilecek ödüller ve benzeri hususlar, Bakanlıkça düzenlenir.

Mevcut yönetmeliğin uygulanması

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce seçilmiş olan ve halen görev yapan başizci, kurul ve komisyon üyeleri görev sürelerini tamamladıktan sonra bu Yönetmelik hükümlerine göre yeni seçimler yapılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 16/5/1992 tarihli ve 21230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları İzcilik Yönetmeliği yürürlükten kalkar.

Yürürlük

MADDE 47 – (1) Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Resmî Gezeteyi görmek için buraya tıklayınız.

Gösterim: 8450

Arama